A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Авдіївське професійно-технічне училище

Українське ділове мовлення

Дата: 07.04.2020 08:18
Кількість переглядів: 4898

 

УРОК № 42

Українське ділове мовлення

САМОСТІЙНА РОБОТА

(ТЕСТИ)

1. Основними ознаками літературної мови є такі:

а) унормованість; б) наявність усної і писемної форм існування;

в) наявність територіальних діалектів;     г) поліфункціональність;    ґ) наддіалектна форма існування;

д) функціонування у галузі державної та політична діяльності.

2. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації, - це:

а) орфографічні правила;    б) граматичні правила;    в) мовні норми;           г) стилі української мови.

3. Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошенні слів, — це:

а) норми наголошення слів;         б) норми інтонування слів;                в) орфоепічні норми.

4. Принципами української орфографії є такі:

а) орфоепічний;     б) фонетичний;         в) синтаксичний;         г) морфологічний; 

ґ) соціолінгвістичний;         д) історичний;         є) лексичний;         є) смисловий.

5. Мовний стиль — це:

а) різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах;

б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

в) властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об'єктом дослідження лінгвістів.

6. Обговорення, відстоювання та пропаганда важливих сус­пільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвит­ку — мета мовлення:

а) розмовного стилю;   б) публіцистичного стилю; в) художнього стилю; г) офіційно-ділового стилю.

7. Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є:

а) використання суспільно-політичної, емоційно за­барвленої лексики;

б) використання канцелярської лексики;         в) широке застосування слів у переносному значенні;

г) гранично точний виклад;                              ґ) переважання складносурядних речень;

д) широке вживання готових словесних формул.

8. За походженням виділяють такі види документів:

а) вхідні;    б) вихідні;   в) службові;   г) особисті;     ґ) стандартні;      д ) індивідуальні.

9. За місцем виникнення виділяють такі види документів:

а) внутрішні;   б) зовнішні;   в) вхідні;   г) вихідні;   ґ) стандартні;      д) індивідуальні.

10 . За призначенням виділяють такі види документів:

а) для службового користування;       б) щодо особового складу;   в) для загального користування;

г) організаційні;ґ) довідково-інформаційні;      д) організаційно-розпорядчі;            є) розпорядчі;

е) обліково-фінансові;ж) довідкові;               з) господарсько-договірні.

11. Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності, — це:

а) індивідуальні документи;  б) особисті документи;  в) службові документи;   г) власні документи.

12. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, — це:

а) бланк;          б) формуляр-зразок;                  в) штамп.

13. На бланках дату підписання документа ставлять:

а) під текстом зліва;                   б) у правій верхній частині під назвою виду докумен­та і заголовком;

в) у лівій верхній частині разом з індексом на спец­іально відведеному для цього місці.

14. Поширений вид документації, один із способів обміну інформацією, основний засіб встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організація­ми тощо:

а) договір;                б) заява;                     в) службовий лист.

15. Сукупність послідовно об'єднаних змістом і побудова­них за правилами мовної системи речень — це:

а) документ;         б) текст документа;             в) назва виду документа;             г) абзац.

16. Від першої особи пишуться такі документи:

а) протокол;     б) заява;    в) автобіографія;    г) довідка;    ґ) доповідна записка; 

 д) наказ;          є) характеристика.

17. Документи щодо особового складу — це:

а) документи, у яких фіксуються угоди між сторона ми про встановлення ділових відносин, пов'язаний із господарською діяльністю, і які регулюють її відносини;

б) документи, пов'язані з процесом зарахування особі на роботу і її звільнення, визначенням і забезпеченням прав та обов'язків працівника, що регламентуються законодавством України;

в) угоди між особами, що наймаються на роботу, та керівниками підприємств (установ, організацій), за якими працівники зобов'язуються виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а керівний підприємства або уповноважений ним орган зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

18. Заява — це:

а) документ, у якому особа (установа) висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних органів, громадських установ, організацій;

б) документ, адресований установі чи вповноваженні особі, у якому викладається певне прохання з йога коротким обґрунтуванням;

в) документ, у якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення.

19. Особиста заява оформляється:

а) від руки на бланку установи;             б) машинописом на бланку установи;

в) від руки в одному примірнику;          г) від руки у двох примірниках.

20. Характеристика — це:

а) документ, у якому в офіційній формі викладено гро­мадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий за­пит іншої установи для подання до цієї установи;

б) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні ус­піхи й досягнення особи, яка його складає;

в) документ, у якому коротко викладаються осо­бисті, освітні, професійні відомості про особу.

21. За походженням характеристика — це:

а) стандартний документ;           б) офіційний документ;               в) особистий документ.

22. Відомості про особу, якій видається характеристика, викладаються:

а) у хронологічній послідовності;                  б) у будь-якій послідовності;

в) у послідовності, що зумовлюється ступенем важли­вості тієї чи іншої інформації.

23.У тексті резюме зазначають такі відомості:

а) мета складання документа;   б) розмір заробітної плати;   в) моральні якості особи;   г) досвід роботи;   ґ) освіта;     д) перебування за кордоном;         є) знання мов;  е) наявність водійських прав.

ґ)надавати перевагу іменникам, що є назвами посад, професійним термінам.

24. Автобіографія — це:

а) документ, що фіксує відомості про трудову діяль­ність робітників, службовців;

б) обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіог­рафічні відомості, оформлені шляхом фіксації їх у таблицях;

в) обов'язковий документ особової справи, у якому осо­ба повідомляє основні факти своєї біографії.

25. Інформація про факти, події викладається в автобіографії:

а) у послідовності, що зумовлюється ступенем важли­вості певної інформації;

б) у хронологічній послідовності;

в) у послідовності, що чітко визначається стандарта­ми оформлення документів щодо особового складу.

26 У тексті автобіографії зазначаються:

а) ініціали та прізвище особи;   б) рік народження;      в) прізвище, ім'я, по батькові;

г) місце народження;    ґ) відомості про навчання;    д) відомості про членів родини, які перебували за кор­доном;         е) відомості про моральні якості особи;             є) відомості про трудову діяльність;   ж) короткі відомості про склад сім'ї;                     з) дата народження і дата написання автобіографії.

27. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється:

а) під час переведення на іншу посаду;   б) під час звільнення працівника;

в) для участі в певному конкурсі;          г) під час оформлення на роботу.

28. Трудова книжка — це:

а) обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіог­рафічні відомості, оформлені шляхом фіксації їх у таблицях;

б) документ, у якому зафіксовано відомості про стаж роботи, нагороди, заохочення працівника;

в) основний документ з обліку особового складу на підприємстві, у якому зазначаються паспортні дані особи, дані про загальний і безперервний стаж роботи, переміщення працівника, про останнє місце роботи, дату й причину звільнення з останнього місця роботи.

29. До трудової книжки заносяться такі відомості:

а) прізвище, ім'я, по батькові працівника;               б) рік народження;

в) про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення;    г) про стягнення;

ґ) про заохочення та нагороди;         д) дата народження.

30. Наказ щодо особового складу — це:

а) розпорядчий документ, який регламентує призна­чення, переміщення, звільнення працівника, відрядження, відпустки, різні заохочення, нагороди, стяг­нення;

б) правовий акт, що його видає керівник підприєм­ства (структурного підрозділу) у межах своєї ком­петенції для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед підприємством;

в) розпорядчий документ, який створюють на підприємствах переважно з питань інформаційно-методичного характеру, а також для організації виконання наказів, інструкцій, інших актів органів управління.

31. У розпорядчій частині наказу щодо особового складу зазначається:

а) прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку поши­рюється дія наказу;     б) назва відповідної посади;

в) дата зарахування, переведення, звільнення;    г) дата підписання наказу;

ґ) термін, на який зараховується особа на певну посаду;    д) підстави зарахування, переведення, звільнення;             е) умови зарахування, переведення, звільнення.

32. За функціональними ознаками службові листи поділя­ють на:

а) звичайні, циркулярні й колективні;   б) такі, що потребують відповіді, й такі, що не по­требують відповіді;             в) секретні й несекретні.

33. За кількістю адресатів розрізняють службові листи:

а) звичайні та колективні;      б) такі, що потребують відповіді, і такі, що не потре­бують відповіді;

в) звичайні, циркулярні та колективні.

34. Для зручності з обох боків сторінки залишають поля:

а) ліве — 20 мм, праве — 10 мм, верхнє — 15 мм, нижнє — 20 мм;

б) ліве — 25 мм, праве — 10 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 15 мм;

в) ліве — 30 мм, праве — не менше 8 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм.

35. Різновидом комерційного листа, що містить прохання надати докладну інформацію про певні товари, послуги або уточнити вже наявну, попередню інформацію про фірму, банк тощо, є:

а) лист-запит;             б) лист-прохання;               в) лист-пропозиція.

36. Документ, який є короткою, стислою характеристикою змісту книги, статті, рукопису тощо, називають:

а) рецензією;               б) анотацією;            в) висновком.

37. Документ, який є критичним відгуком на художній, на­уковий або інший твір, що містить зауваження, пропо­зиції тощо і метою якого є рекомендація твору до друку або захисту, є:

а) анотація;                б) рецензія;                 в) висновки.

38. Висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про нау­кові роботи, вистави, фільми, представлені на розгляд чи до захисту, називають:

а) відгуком;              б) анотацією;                в) рецензією.

39. Документ, у якому уповноважені особи, комісія або ус­танова викладають свої зауваження, оцінки, рішення та їх аргументи щодо окремого питання або іншого доку­мента і який передається до вищих органів для розгляду і затвердження, називають:

а) рецензією              ;б) відгуком;              в) висновками.

40. Науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті, який є результатом мисленнєвого процесу, в якому поєднуються аналіз, структурування, формулювання та висловлення думок, є:

а) рефератом;             б) конспектом;         в) статтею.

 41. Доповідь на будь-яку тему, написана на основі критичного огляду літератури та інших джерел, складає поняття:

а) стаття;                б) реферат;                в) промова.

42. Якщо ви повідомляєте керівника установи, організації про певний факт, подію, виконання окремих завдань, службових доручень, оформляєте:

а) доповідну записку;           б) пояснювальну записку;           в) звіт.

43. Доповідні записки поділяються на:

а) особисті та офіційні;         б) рукописні та друковані;         в) внутрішні та зовнішні.

44. Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу є:

а) доповідна записка;              б) пояснювальна записка;        в) звіт.

45. Одним з найпоширеніших документів колегіальних органів, у якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, усі виступи з пи­тань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в резуль­таті обговорення, є:

а) виступ;               б) доповідь;            в) протокол.

46. У випадку, коли вам необхідно відтворити частину протоколу, потрібну для вирішення окремого питання, ви складаєте:

а) витяг з протоколу;         б) короткий протокол;             в) стислий протокол.

 

47.Письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин, називається:

а) контрактом;              б) дорученням;                   в) договором.

48. Договір вважають укладеним, коли...

а) підпис особи, що склала цей документ, завірив керів­ник установи печаткою і своїм підписом;

б) сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово;

в) документ затвердила вища інстанція або відпові­дальний керівник установи чи організацій

 

 

 

 

07.04.2020р.                    УРОК № 43      Гр.11

Українське ділове мовлення

САМОСТІЙНА РОБОТА

Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

1. Правопис м'якого знака

 

А

Б

В

1.

громадянство

громадяньство

громадянсьтво

2.

роскіш

розкіш

розкішь

3.

ріднюсінкий

ріднюсінький

рідьнюсінький

4.

тьмяний

тмяний

тьм'яний

5.

сільский

сілський

сільський

6.

бадьорість

бадьорісьть

бадьорісьт

7.

п'ятьдесят

п'ятьдесять

п'ятдесят

8.

український

україньский

українский

9.

дончин

доньчин

доньчинь

10.

пилність

пильність

пильніст

2. Правопис апострофа

 

А

Б

<

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень