A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Авдіївське професійно-технічне училище

інформатика

Дата: 06.11.2020 10:00
Кількість переглядів: 98

https://www.sites.google.com/site/nmsurokinformatyky/uroki/10-klas/bazovij-modul/4-multimedijni-ta-gipertekstovi-dokumenti/2-proektuvanna-ta-stvorenna-ob-ektiv-multimedia

 

https://sites.google.com/msk.edu.ua/informatika/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-4-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-30-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0

Силка на презентацію      - https://naurok.com.ua/prezentaciya-multimedia-43413.html

 

ЗАПИС ЗВУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Для .запису .звукового .повідомлення .з .використанням .програми .Audacity .потріб-

но .виконати .такий .алгоритм:

 

1 . .Підключити .мікрофон .до .комп’ютера .або .використати .вбудований .мікрофон .

2 . .Запустити .програму .Audacity .

3 . .Виконати .Ôаéл Ñтвоðити .

4 . .Вибрати .кнопку .Рівень запису .

5 . .Вибрати .команду .Почати спостереження .у .меню, .що .відкрилося .

6 . .Провести .опробування .рівня .запису . .Для .цього:

1 . .Проговорити . в . мікрофон . обраний .

текст, .слідкуючи .за .тим, .щоб .рівень .

запису . на . індикаторі . не . заходив .

у .червону .зону .(мал . .4 .3) .

2 . .За .потреби .змінити .рівень .запису, .за .

допомогою .повзунка .Гучності запису .

7 . .Вибрати .кнопку .Записати .

8 . .Відтворити .у .мікрофон .потрібне .повідомлення .

9 . .За .потреби .призупиняти .запис .вибором .кнопки .Призупинити .

10 . .Зупинити .запис .вибором .кнопки .Зупинити .

11 . .Прослухати .запис . .Для .цього .вибрати .кнопку .Відтворити .

12 . .Зберегти .звукове .повідомлення .у .файл . .Для .цього:

1 . .Виконати .Ôаéл Åксïоðт .

 

2 . .Вибрати .команду .експортування .у .файл .певного .типу, .наприклад .Експор-

тувати як mp3 .

 

3 . .Указати .у .вікні, .що .відкрилося, .ім’я .файла, .за .потреби .використати .список .

Тип файла .для .зміни .типу .файла .

4 . .Указати .місце .збереження .файла .

5 . .Вибрати .кнопку .Зберегти .

13 . .Закрити .вікно .програми .

 

ПОЄДНАННЯ ЗВУКОВИХ ФРАГМЕНТІВ

 

Використовуючи . програму . Audacity, .

 

можна .також .об’єднувати .(мікшувати) .різ-

ні . звукові . фрагменти . . Розглянемо . кілька .

 

варіантів .поєднання .звукових .фрагментів .

Для . накладання двох звукових фрагментів, . наприклад . запису . декламації .

.вірша, .фоном .до .якого .буде .слугувати .мелодія .однієї .з .пісень, .слід:

1 . .Записати .декламацію .вірша .описаним .вище .способом .або .відкрити .у .програмі .

Audacity .аудіофайл .з .декламацією . .Для .відкриття .файла .виконати .Ôаéл

Мал. 4.3. Індикатор рівнів запису

лівого та правого каналів

 

Міксер . (лат . . mixus . — . змішування) . — .

пристрій .для .змішування .

 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА ГІПЕРТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ 111

Іìïоðт Çвóкові дані .та .вказати .папку .з .потрібним .файлом, .наприклад .

файл .Розділ 4/Пункт 4.1/Франко_вірш .

2 . .Дібрати .мелодію, .що .буде .фоном .до .декламування .вірша, .та .імпортувати .її .до .

середовища .програми .Audacity, .наприклад .Розділ 4/Пункт 4.1/Мелодія_1 .

3 . .Змістити .початок .відтворення .запису .декламації .на .5 .секунд .від .початкового .

положення .(нуль .на .шкалі .часу) . .Для .цього:

 

1 . .Відмінити .синхронізацію .доріжок .зазначених .звукових .фрагментів, .виконав-

ши .Äоðіæки Ñинõðонізація-ïðив’язка доðіæок (виìкн./óвіìкн.) .

 

2 . .Вибрати .на .панелі .інструментів .кнопку .Зсув у часі .

 

3 . .Перетягнути .зображення .звукової .діаграми .вздовж .доріжки .аудіозапису .декла-

мації .вірша .так, .щоб .її .початок .збігався .з .позначкою .5 .с .на .шкалі .часу .(мал . .4 .4) .

 

Мал. 4.4. Доріжки аудіозапису декламації вірша

 

4 . .Синхронізувати .звукові .доріжки .двох .аудіофрагментів .так, .щоб .фонова .мело-

дія .закінчувалася .на .5 .с .пізніше .закінчення .запису .вірша .(у .нашому .випадку .

 

тривалість .мелодії .фону .на .1 .хв .22 .с .довша .за .тривалість .декламації .вірша) . .Для .

цього .видалимо .фрагмент .мелодії .фону:

1 . .Вибрати .на .панелі .інструментів .кнопку .Інструмент .вибору . .

2 . .Виділити .на .зображенні .звукової .діаграми .доріжки .мелодії .фону .фрагмент .

з .позиції .1 .хв .55 .с .до .кінця .запису .(мал . .4 .5) .(синхронізація .доріжок .повинна .

бути .вимкнена) .

3 . .Натиснути .клавішу .Delete .

 

Регулятор звуку звукової доріжки Виділений фрагмент запису

Мал. 4.5. Виділення фрагмента запису на звуковій доріжці

 

112

 

Роздiл 4

5 . .Узгодити .рівні .звучання .звукових .фрагментів . .Для .цього:

 

1 . .Збільшити .рівень .гучності .звучання .декламації .вірша, .перемістивши .повзу-

нок .відповідного .регулятора . вправо .на .3–4 .позначки .

 

2 . .Зменшити .рівень .гучності .звучання .мелодії .фону, .перемістивши .повзунок .

відповідного .регулятора .вліво .на .3–4 .позначки .

3 . .Прослухати .результат .накладання .звукових .фрагментів, .вибравши .кнопку .

Відтворити .на .панелі .інструментів .

4 . .За .потреби .змінити .рівні .гучності .звучання .фрагментів .

6 . .Зберегти .аудіозапис .у .файлі .потрібного .формату .

Якщо .треба .поєднати .кілька .аудіофрагментів, .які .повинні .йти .один .за .одним, .слід .

по .черзі .імпортувати .звукові .дані .з .потрібних .файлів .і .змістити .початок .їх .звучання .

з .описаного .вище .інструмента .Зсув у часі . .За .потреби .можна .вставити .паузи .між .

 

фрагментами . .Після .завершення .мікшування .слід .зберегти .результат .у .файлі .потріб-

ного .типу .

 

ЗМЕНШЕННЯ ШУМУ В АУДІОЗАПИСАХ

 

Шум .є .невід’ємною .складовою .будь-яких .аудіо- .та .відеозаписів . .Як .правило, .це .

результат .електромагнітних .коливань, .які .діють .на .системи, .що .використовуються .

для .запису .та .відтворення .звуку .та .відео . .Також .це .може .бути .шум .навколишнього .

 

середовища .— .шум .транспорту, .вітру, .сторонніх .розмов, .від .тварин .тощо . .Для .змен-

шення .шуму .запис .звуку .здійснюють .у .студіях .зі .спеціальною .звукоізоляцією, .роз-

міщених .у .будівлях .з .товстими .стінами .і .подалі .від .джерел .шуму .

 

Найбільше .шуму, .як .правило, .містять .аудіозаписи, .

 

записані .з .використанням .дешевих .мікрофонів, .мікро-

фонів, .вмонтованих .у .ноутбуки, .або .інших .мобільних .

 

пристроїв . .Для .зменшення .шуму .в .таких .аудіозаписах .

можна .скористатися .відповідною .функцією .програми .

Audacity . .Для .цього .слід:

1 . .Запустити .програму .Audacity .

2 . .Провести . запис . потрібного . аудіоповідомлення .

з . використанням . підключеного . мікрофона . або .

 

імпортувати . створений . раніше . аудіозапис . . Ба-

жано, . щоб . запис . містив . фрагмент . у . кілька . се-

кунд, .коли .корисний .сигнал .(голос .диктора, .му-

зика, .розмова .людей .чи .голоси .тварин .або .птахів .

 

тощо) .відсутній . .Така .ділянка .запису .буде .місти-

ти .тільки .шум .

 

3 . .Виділити .ділянку, .що .містить .тільки .шум, .трива-

лістю .у .кілька .секунд .

 

4 . .Виконати .Åôекти Çìенøення øóìності

(мал . .4 .6) .

5 . .Вибрати . кнопку . Створити модель шуму

(мал . .4 .7) .

6 . .Виділити .ділянку, .шум .в .якій .потрібно .зменшити .

7 . .Виконати .Åôекти Çìенøення øóìності .

8 . .Установити . значення . властивостей . фільтрації .

шуму .(мал . .4 .7) .

9 . .Вибрати .кнопку .Гаразд .

 

10 . .Прослухати . результат . зменшення . шуму, . за . по-

треби .повторити .операцію .з .іншими .значеннями .

 

властивостей .фільтрації .шуму .

 

Мал. 4.6. Команди меню

Ефекти

 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА ГІПЕРТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ 113

 

Мал. 4.7. Вікно Зменшення шумності

 

Працюємо з комп’ютером

 

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки жит-

тєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

 

Для .музичного .вечора, .присвяченого .класичному .року, .потрібно .записати .в .один .

файл .кілька .музичних .творів . .Для .цього:

1 . .Запустіть .програму .Audacity .

2 . .Імпортуйте .перший .файл .з .музичним .твором, .наприклад .Розділ 4/Пункт 4.1/

The_Beatles_Come_Together, .виконавши .Ôаéл Іìïоðт Çвóкові дані .

3 . .Імпортуйте . наступні . файли, . наприклад . з . тієї . самої . папки . файли . Jimi_

Hendrix_Little_Wing, . The_Animals_House_Of_The_Rising_Sun, . Bon_

Jovi_It_s_my_life .

 

4 . .Змістіть .у .відповідних .доріжках .початок .чергової .пісні .через .5 .с .після .закінчен-

ня .наступної . .Для .цього:

 

1 . .Відмініть, .якщо .вона .не .відмінена, .синхронізацію .всіх .доріжок, .виконавши .

Äоðіæки Ñинõðонізація-ïðив’язка доðіæок (виìкн./óвіìкн.) .

2 . .Виберіть .на .панелі .інструментів .кнопку .Зсув у часі .

3 . .Виберіть .початок .потрібної .доріжки .та .перетягніть .у .положення, .що .відповідає .

позиції .на .5 .с .далі .позиції .завершення .попереднього .музичного .твору .на .шкалі .

 

часу . .Для .відображення .доріжок .у .згорнутому .вигляді .виберіть .кнопку .Згор-

нути , .що .дасть .змогу .переглядати .всі .доріжки .у .вікні .програми .

 

4 . .Повторіть .попередню .дію .для .наступних .доріжок .

5 . .Здійсніть .зведення .(мікшування) .всіх .доріжок . .Для .цього:

 

1 . .Увімкніть . синхронізацію . всіх . доріжок, . виконав-

ши .Äоðіæки Ñинõðонізація-ïðив’язка до-

ðіæок (виìкн./óвіìкн.) .

 

2 . .Виберіть .усі .доріжки, .виконавши .Âиáіð Âсе .

 

3 . .Виконайте .Äоðіæки Ìікøóвання Çìік-

øóвати та оáðоáити .

 

4 . .Дочекайтеся .завершення .мікшування .за .індикато-

ром .у .вікні .Мікшувати і перетворити .(мал . .4 .8) .

 

6 . .Упевніться . в . тому, . що . зведення . здійснено . успішно .

і .всі .доріжки .зведено .до .двох .стереодоріжок .

7 . .Збережіть . аудіозапис . у . файлі . Легенди року.wav

у .вашій .папці .

Працюємо з комп’ютером

 

Мал. 4.8. Вікно Мікшу-

вати і перетворити

 

114

 

Роздiл 4

 

Дайте відповіді на запитання

1° . . Для .чого .призначені .аудіо- .та .відеоредактори? .Чим .вони .відрізняються .від .

програм-граберів?

2° . . Які .дані .належать .до .мультимедійних?

3° . . Які .технології .опрацювання .мультимедійних .даних .ви .знаєте?

4•

. . Які .приклади .використання .електронних .мультимедійних .засобів .ви .знаєте?


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень