A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Авдіївське професійно-технічне училище

Правила прийому на 2020 рік

ПРАВИЛА

прийому до Авдіївського професійно-технічного училища

на 2020 рік

 

І. Загальна частина

  1. Ці правила є обов'язковими для Авдіївського професійно-технічного училища.
  2. До Авдіївського професійно-технічного училища приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до Авдіївського професійно-технічного училища, яке має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

  1. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

  1. Прийом громадян до Авдіївського професійно-технічного училища здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем:
 • кваліфікований робітник;
  1. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України, обласного бюджету або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
  2. Конкретний обсяг прийому на навчання за державним замовленням встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти.
  3. Конкретний обсяг прийому на навчання за регіональним замовленням встановлюється обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у сфері професійно-технічної освіти.

 

ІІ. Приймальна комісія

  1. Прийом до Авдіївського професійно-технічного училища здійснює приймальна комісія.
  2. Очолює приймальну комісію директор Авдіївського професійно-технічного училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
  3. Приймальна комісія:
 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
  1. Правила прийому до Авдіївського професійно-технічного училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації,  інформаційні стенди:
 • перелік професій підготовки, вимоги щодо освітнього рівня вступників, планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строки навчання, форми навчання, обмеження за віком вступників, статтю:
   1. Первинна професійна підготовка, ІІ ступінь професійної (професійно-технічної) освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»:

Код

Професія

Кваліфікація

Освітній рівень вступників1

Термін навчання

Обсяг прийому

Обмеження за віком2 та статтю вступників

7212

7231

Електрогазозварник

Слюсар з ремонту автомобілів

Електрогазозварник 2-4 розрядів,

Слюсар з ремонту автомобілів

2 розряд

БЗСО

(9 кл.)

3 роки3

25

15 років, хлопці, дівчата

8332

 

7231

 

8322

Машиніст крана автомобільного,

Слюсар з ремонту автомобілів,

Водій автотранспортних засобів

Машиніст крана автомобільного

4 розряд,

Слюсар з ремонту автомобілів

3 розряд,

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

БЗСО

(9 кл.)

3 роки3

25

15 років, хлопці, дівчата

7233

 

8311

 

 

8311

Слюсар з ремонту рухомого складу,

Помічник машиніста тепловоза,

Помічник машиніста електровоза

Слюсар з ремонту рухомого складу

3 розряд,

Помічник машиніста тепловоза,

Помічник машиніста електровоза

БЗСО

(9 кл.)

3,5 роки3

25

15 років, хлопці

           

Примітки:

1 БЗСО – базова загальна середня освіта, ПЗСО - повна загальна середня освіта.

2 Обмеження за віком встановлюються станом на початок навчання.

3 Термін навчання з отриманням повної загальної середньої освіти.

 

   1. Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

Код

Професія

Кваліфікація

Освітній рівень вступників1

Обсяг прийому

Обмеження за віком2 та статтю вступників

8311

Машиніст тепловоза

Машиніст тепловоза

ПЗСО, ПТО

20

18 років, хлопці

1 БЗСО – базова загальна середня освіта, ПЗСО - повна загальна середня освіта.

2 Обмеження за віком встановлюються станом на початок навчання.

      Порядок роботи приймальної комісії - понеділок – п’ятниця з 800 – 1600;

      2.5. Строки проведення прийому на навчання до Авдіївського професійно-технічного училища:

- для отримання первинної професійної підготовки, з 01 липня по 25 серпня 2020 р.;

- для професійно-технічного навчання перепідготовки та підвищення кваліфікації – протягом року.

 

ІІІ. Документи для вступу

  1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Авдіївського професійно-технічного училища, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:
 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним та (або) регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • копію свідоцтва про народження;
 • копію паспорта;
 • копію ІПН;
 • довідку з місця мешкання;
 • довідку з місця роботи батьків;
 • медичну довідку щодо допуску до занять фізичною культурою;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (форма №086/о);
 • 12 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);
 • документ, що підтверджує статус сиріт (або під опікою).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

  1. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 

 

ІV. Умови прийому

  1. Прийом до Авдіївського професійно-технічного училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
 • за результатами співбесіди та середнім балом;

 

  1. Прийом здійснюється за віком, осіб яким не виповнилося 35 років.

 

 

V. Зарахування

  1. Зараховуються поза конкурсом:
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 "Про державну допомогу дітям, які навчаються за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".
  1. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
  1. Не пізніше ніж 25.08.2020 р. після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє  протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані  до зарахування на навчання до Авдіївського професійно-технічного училища за обраною формою навчання.
  2. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 
  3. Зарахування до Авдіївського професійно-технічного училища здійснюється наказом  директора училища.
  4. Після конкурсного відбору зарахування до Авдіївського професійно-технічного училища може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
  5. Зарахування до Авдіївського професійно-технічного училища на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України, обласного бюджету або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та (або) регіонального замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

  1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
  2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Авдіївського професійно-технічного училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Авдіївське професійно-технічне училище може проводити додатковий прийом.
  3. Особам, які не зараховані до Авдіївського професійно-технічного училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
  4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
  5. Контроль за дотриманням цих правил Авдіївського професійно-технічного училища здійснюється Міністерством освіти і науки України, департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень