A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Авдіївське професійно-технічне училище

Антикорупційна програма

- потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

- подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

- правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

- приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

- реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

 • працівник навчального закладу – будь яка особа, яка перебуває в трудових відносинах з навчальним закладом;
 • уповноважений з антикорупційної програми – посадова особа, відповідальна за запобігання корупції у навчальному закладі та виконання антикорупційної програми у навчальному закладі;
 • пряме підпорядкування – відносини прямої організації або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
 • близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;
 • спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції –органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.

 

3. ПЕРЕЛІК ТА ОПИС АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ.

3.1 Антикорупційні заходи, які проводить навчальний заклад під час здійснення своєї діяльності:

- аналіз стану виконання Закону України «Про запобігання корупції»;

- проводить роботу з профілактики корупції;

- поповнює та систематично оновлює антикорупційні матеріали, доводить їх до відома працівників навчального закладу;

- у разі виявлення корупційного правопорушення – припиняє його.

3.2 Перелік заборони працівникам навчального закладу.

В своїй діяльності працівники навчального закладу керуються посадовими інструкціями, працівникам забороняється порушувати вимоги посадових інструкцій, Колективного договору, вимог антикорупційного та іншого законодавства України, а також наказів та розпоряджень навчального закладу.

ПРАЦІВНИКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 • Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю навчального закладу;
 • Утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язана з діяльністю навчального закладу;
 • Невідкладно інформувати Уповноваженого навчального закладу, директора навчального закладу про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю навчального закладу;
 • Невідкладно інформувати Уповноваженого навчального закладу, директора навчального закладу про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками навчального закладу або іншими особами;
 • Невідкладно інформувати Уповноваженого навчального закладу, директора навчального закладу про виникнення реального, конфлікту інтересів;

3. 3 Заходи, які вживають працівниками навчального закладу у разі надходження до них неправомірної вигоди, або подарунка.

У разі надходження до працівника навчального закладу пропозицій, щодо надання йому неправомірної вигоди, такий працівник зобов’язаний відмовитись від її отримання про що протягом 3 –х робочих годин повідомити Уповноваженого з антикорупційної програми.

У разі дарування працівнику навчального закладу подарунку –грошових коштів, або іншого майна, перевага, пільги, послуги, які надають безоплатно, або за ціною, нижчої мінімальної ринкової, що пов’язана із виконанням  покладених навчальним закладом на працівника, такий працівник зобов’язаний відмовитись від його отримання, по що не пізніше ніж на наступний робочий день повідомити Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу.

Повідомлення Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу надається у вигляді службової записки, яку працівник оформляє самостійно та за його бажанням без реєстрації і журналі вихідної кореспонденції підрозділу.

У випадку неможливості здійснити повідомлення протягом вказаного терміну, таке повідомлення здійснюється від разу після усунення перешкод чи обставин, які унеможливлювали здійснити повідомлення протягом визначеного терміну.

3.4 Шляхи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів:

- Позбавлення приватного інтересу, з приводу якої виник конфлікт інтересів;

- Усунення працівника навчального закладу від прийняття рішення «Участі в прийнятті рішення», або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів;

- Переведення працівника навчального закладу на іншу посаду, або його звільнення із займаної посади;

- Прийняття рішення, або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під зовнішнім контролем.

 

4. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Обов’язки посадових осіб навчального закладу при виконанні службових повноважень.

4.1 При виконанні працівниками навчального закладу службових повноважень працівник зобов’язаний дотримуватись посадових інструкцій, Колективного договору, вимог антикорупційного та іншого законодавства України, наказів та розпоряджень навчального закладу;

4.2 Посадові особи навчального закладу зобов’язані:

- Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю навчального закладу;

- Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язаної з діяльністю навчального закладу;

- Невідкладно інформувати Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу або директора навчального закладу про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю навчального закладу;

- Невідкладно інформувати Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу або директора навчального закладу про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками навчального закладу, або іншими особами;

- Невідкладно інформувати Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу або директора навчального закладу про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

 

5.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

5.1. Обов’язки працівників навчального закладу, інших осіб, які виконують роботу та перебувають з навчальним закладом у трудових відносинах:

- Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю навчального закладу;

- Утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю навчального закладу;

- Невідкладно інформувати Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу або директора навчального закладу про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю навчального закладу;

- Невідкладно інформувати Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу або директора навчального закладу про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками навчального закладу, або іншими особами;

- Невідкладно інформувати Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу або директора навчального закладу про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

5.2 Права працівників навчального закладу, осіб, які виконують роботу та перебувають у трудових відносинах та інших осіб.

Працівник навчального закладу крім прав, наданих йому Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами та нормативно – правовими актами України, має право:

 • Відмовитись від виконання вказівки (розпорядження, наказу тощо) про вчинення корупційного діяння, отримання протиправної вигоди чи подарунку;
 • Працівник навчального закладу має право бути переведений за власною згодою на інше місце роботи, у інший підрозділ чи місто, або село, на посаду на нижчу від тої на якій перебував працівник із посадовим окладом не нижчий чим був у працівника;
 • Отримання усної чи письмової консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур пов’язаних з діяльністю навчального закладу;
 • На нерозголошення наданої ним конференційної інформації про корупційне або пов’язане  з корупцією правопорушення.

 

6. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО З АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ПОСАДОВОЇ ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ.

6.1 Уповноважений з антикорупційної програми навчального закладу є посадовою особою навчального закладу, що призначається наказом відповідно до законодавства про працю директором навчального закладу у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою.

Уповноваженим може бути фізична особа, не молодше 30 –ти років, яка має повну економічну або юридичну освіту і яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Не може бути призначена на посаду Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу особа, яка :

 1. Має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
 2. За рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;
 3. Звільнена з посад у державних органах, органах місцевого самоврядування за порушення присяги, або у в зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язане з корупцією, - протягом 3- х років з дня такого звільнення.

Не сумісною з діяльністю Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу є робота на посадах, зазначених у пункті 1, пункту 2 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також будь- яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи.

6.2 Права Уповноваженого з антикорупційної програми визначається його посадовою інструкцією до яких обов’язково відноситься право:

- отримувати пояснення від працівників навчального закладу  під час проведення Уповноваженим з антикорупційної програми навчального закладу перевірки інформації про факти підбурення працівників навчального закладу до вчинення корупційного правопорушення, або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень;

- безперешкодно входити до будь – яких приміщень навчального закладу;

- безперешкодно робити копію документів необхідних для виконання покладених на Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу обов’язків, тощо.

6.3 Обов’язки Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу визначаються його посадовою інструкцією до яких обов’язково відноситься:

- здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми працівниками навчального закладу;

- проведення профілактичної роботи в навчальному закладі у сфері запобігання у виявлення корупції;

- проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників навчального закладу з питань з антикорупційного законодавства;

-вживати заходи щодо недопущення будь – якої можливості виникнення конфлікту інтересів  серед працівників навчального закладу;

- надавати усні та письмові консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;

- здійснення збору, обробки та перевірки інформації про факти підбурення працівників навчального закладу до вчинення корупційного правопорушення, або про вчинення іншими працівниками чи особами корупційних, або пов’язаних з корупцією правопорушень;

- забезпечення, збереження конфіденційної інформації про корупційне, або пов’язане з корупцією правопорушення;

Виконує інші функції та обов’язки покладені на Уповноваженого з антикорупційної програми навчального закладу антикорупційної програми.

 

7. ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ В ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

У навчальному закладі запроваджується умови конфіденційності, а саме:

 • Інформація про викривача (особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції) може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом;
 • Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»
 • Може бути здійснена працівником навчального закладу без зазначення авторства (анонімно);
 • Конфіденційними визнаються всі відомості щодо викривачів та корупційних проявів посадових осіб, отриманні від працівників навчального закладу чи інших осіб;
 • Розгляд повідомлень про корупційні прояви посадових осіб, здійснюється за урахуванням положень ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ВИЯВЛЕНІ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:

8.1 Посадові особи навчального закладу, незалежно від займаної посади, несуть відповідальність, відповідно до чинного законодавства України, за дотриманням принципів і вимог цієї антикорупційної програми, а також Закону України «Про запобігання корупції»;

8.2. Особи, винні в порушенні вимог цієї антикорупційної програми можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно – правової, або кримінальної відповідальності у порядку передбаченому чинним законодавством.

8.3. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення, або порушення пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено до неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави, або місцевого самоврядування , або такою, що порівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

8.4. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства, рішенням директора навчального закладу, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачене законом.

8.6. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням директора навчального закладу, до закінчення розгляду справи судом.

 

9. НАВЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ.

9.1 Навчальний заклад сприяє підвищенню рівня антикорупційної культури шляхом інформування працівників з метою підтримки їх обізнаності у питаннях антикорупційного законодавства.

9.2 Серед працівників навчального закладу проводяться навчання з питань:

- підвищення рівня правової свідомості працівників;

- роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання корупції;

- Навчальний заклад розміщує антикорупційну програму у вільному доступі на офіційному сайті Селидівського професійного ліцею в мережі Інтернет.

 

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

При виявлені недостатньо ефективних положень цієї Антикорупційної програми або пов’язаних з ним антикорупційних заходів навчальний заклад, або при зміні вимог чинного законодавства України у сфері антикорупційної політики Уповноважений з Антикорупційної програми навчального закладу розробляє та впроваджує зміни до цієї антикорупційної програми.

Зміни до антикорупційної програми навчального закладу затверджуються наказом директора навчального закладу.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень