A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Авдіївське професійно-технічне училище

Вимоги до виконання дипломної работи

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

щодо організації та виконання дипломних робіт

 

 

з професії: 7231 слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

      7212 електрогазозварник

1. ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота є завершальним етапом навчальної і практичної діяльності учнів з професії: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів та електрогазозварник. Одночасно вона виступає важливим засобом підготовки відповідної робочої кваліфікації.

 1. Написання дипломної роботи передбачено на останньому курсі навчання учня в училищі.
 2. Метою виконання дипломної роботи є:

Ø систематизація, узагальнення, розширення та закріплення теоретичних і практичних знань, умінь та навичок з фаху;

Ø виявлення рівня підготовленості учня до самостійної роботи в умовах підприємств.

2. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Тематика дипломних робіт повинна бути спрямована на розв'язання актуаль-них проблем методики фахових дисциплін, загальнотехнічних дисциплін, науки і техніки.

 1. Учневі надається право вибрати тему дипломної роботи. Про тематику наукових досліджень учні дізнаються із виступів викладачів на наукових семінарах і конференціях, з виставок наукової продукції, методичних та прикладних розробок учнів-дипломників попередніх років, з оглядових лекцій та бесід. Учень може самостійно запропонувати тему з необхідним обгрунтуванням актуальності та доцільності її опрацювання.
 2. Найкраще, коли вибору теми дипломної роботи передує залучення учня до наукової та науково-практичної роботи.
 3. Для затвердження теми дипломної роботи викладач-керівник на засіданні методичної комісії у письмовій формі представляє:

Ø тему дипломної роботи;

      Ø коротке обґрунтування роботи, її мету, завдання та значення.

Ø дані про дипломника (успішність, результати практичних досягнень та інше).

3.   КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЮ РОБОТОЮ

3.1. Керівником дипломної роботи є викладач спецдисциплін. Якщо дипломна робота носить комплексний характер, то вона може виконуватись під спільним керівництвом викладачів інших фахів.

3.2. Керівник дипломної роботи зобов'язаний:

        Ø розробити завдання до дипломної роботи (додаток Б) в двох                      екземплярах (один екземпляр завдання видається учневі, інший    зберігається на методкомісії;

Ø скласти календарний графік роботи на весь період проведення дипломної роботи;

Ø  визначити основну літературу до даної роботи;

Ø  систематично проводити консультації;

       Ø   здійснювати перевірку виконання дипломної роботи.

 

4.  ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

4.1. Незалежно від обраної теми дипломної роботи, в її зміст доцільно      включати такі частини:

1. пояснювальну записку, що відображає характер роботи.

2. графічно-ілюстративну частину (таблиці, графіки, діаграми , технічні креслен-ня, художньо-конструкторські проекти, відеоматеріал тощо).

3. об'єкти конструювання: діючі моделі, макети, пристосування, методичні стенди, вироби, тощо).

     4.2. Структура пояснювальної записки, орієнтований зміст і обсяг матеріалу по     розділах:

 1. титульна сторінка (ДОДАТОК А).
 2. завдання до дипломної роботи (ДОДАТОК Б).
 3. рецензія на дипломну роботу.
 4. вступ (передмова) - 1-3 стор.
 5. основна частина до 25 стор.
 6. висновки - 1-2 стор.
 7. література.

 

 

Обсяг дипломної роботи не повинен перевищувати 20-30 сторінок.

У вступі слід охарактеризувати досліджувальну проблему, наукову і практичну значущість, перспективи наукових досягнень та досліджень.

Основна частина повинна складатись з розділів, які поділяються на параграфи та висвітлювати огляд літератури, методику дослідження, виклад наукових та методичних результатів і розробок та ін.

Висновки слід розглядати як підсумок роботи, в яких необхідно відзначати конкретні результати. Висновки повинні складатися з пунктів, які доцільно розпочинати таким чином:

 1.  Проведений аналіз літератури показав, що...
 2.  Підготовлені методичні рекомендації...
 3.  Відібрані об'єкти конструювання...
 4. В економічній частині я провів...
 5. В графічній частині... тощо.

4.3. Оформлення пояснювальної записки. Пояснювальна записка подається машинописного тексту на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через два міжрядкові інтервали.

Друкований аркуш повинен мати поля таких розмірів: ліве - не менше 20 мм, праве не менше 5 мм, верхнє і нижнє не менше 5 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.

Вписувати в текст пояснювальні записки, окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, пункти, підпункти. Заголовки структурних частин пояснювальної записки «ЗМІСТ», «ПЕРЕДМОВА», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ОХОРОНА ПРАЦІ», «ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА», «ЛІТЕРАТУРА», друкується великими літерами симетрично до тексту. Заголовки параграфів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину пояснювальної записки треба розпочинати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, параграфів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Номер сторінки проставляють в правому куті внизу сторінки без крапки в кінці. На титульній сторінці номер не ставиться .

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ» без крапки, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Параграфи нумерують у межах кожного розділу.

Номер параграфу складається з номера розділу і порядкового номера параграфу, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: 2.3 (третій параграф другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок параграфу.

Пункти нумерують в межах кожного параграфу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, параграфу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: 1.3.2. (другий пункт третього параграфу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках дипломної роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрація позначається словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Якість ілюстрації повинна забезпечувати їх чітке відтворювання (електрографічне відтворювання), ілюстрації повинні бути виконані чорнилом, на білому непрозорому папері.

      . Таблиці нумерують послідовно в межах розділу - в правому верхньому куті над відповідним заголовком розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Наприклад: «Таблиця 1.2.» (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) пишуть слово «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження таблиці 1.2».

Формули в дипломній роботі (якщо їх більше однієї) номерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі , між якими ставлять крапку. Номер формули пишуть біля правого

поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад:

Ід= ІН            (2.1)

(перша формула другого розділу).

Літературні джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно вимог державного стандарту з обов'язковим наданням назв праць.

Приклади оформлення літературних джерел: Книги:

1.   Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: - К.:Либідь, 1999, - 400 с.

Посібники:

2.  Слесарное дело: Учеб. пособие для техн. училищ(Под ред. М.С. Пилипенко- К.: Урожай, 1990. -96 с.)

Збірники:

3.  Для молодого слюсаря по техническому обслужуванню и ремонту автомоби-

лей, - 2 - є изд. - М.: Высш. Шк.,1995-272 с.

Додатки оформляють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

      Якщо додатки оформляють на наступних сторінках дипломної роботи, то кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої, симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується «Додаток» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки   слід   позначати   послідовно   великими   літерами великої абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А.

Ілюстрації, таблиці, формули, які розміщені в додатках, номерують у межах кожного додатка, наприклад: рис.Д.2 (другий рисунок додатка Д); формула (А.1.) - перша формула додатка А; таблиця В.З - третя таблиця додатка В.

5. РЕЦЕНЗУВАННЯ ДИПЛОМОЇ РОБОТИ

 

  1. Дипломна робота може бути оцінена за прийнятою дванадцятибальною шкалою. Негативна ліцензія не є підставою для не допуску роботи до її захисту.
  2. Рецензія повинна всебічно характеризувати виконане учнем дослідження, а не бути формальною відпискою. Роботу необхідно прорецензувати не пізніше, ніж за десять днів до захисту.

6. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 1. Роботу слід планувати так, щоб до початку березня був готовий чорновий варіант. Робота в чистовому варіанті повинна бути закінчена до 1 травня.
 2. Голова методичної комісії на підставі відгуку керівника вирішує питання про допуск роботи на попередній захист на засіданні медкомісії. Попередній захист дипломних робіт проводиться не пізніше, ніж за 20 днів до початку запланованого захисту.
 3. Виконану дипломну роботу з відгуком керівника і рецензій необхідно переплести в тверду політурку і представити на отримання допуску директора училища не пізніше, ніж за 5 днів до початку захисту.
 4. Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні комісії за участю не менше, ніж половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії. На захист, крім пояснювальної записки, подаються ілюстративно-графічні матеріали, об'єкти конструювання методичні посібники, а також (при наявності) інші матеріали, які характеризують наукову і практичну значущість виконаної дипломної роботи.

Для розкриття змісту дипломної роботи, учневі надається не більше 20-ти хв.

 1. За прийняття рішення і за правильність всіх даних відповідає учень - автор дипломної роботи.
 2. Результати захисту дипломної роботи оцінюються за дванадцятибальною шкалою.

При визначенні оцінки дипломної роботи береться до уваги рівень теоретичної та практичної підготовки учнів.

Висновок комісії про оцінку знань, виявлених при захисті роботи, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

Примітка: Оцінку за захист дипломної роботи виставляє кожен член комісії, а голова підсумовує їх результати щодо кожного учня.

 1. Якщо учень не з'явився на засідання комісії для захисту дипломної роботи, то в протоколі комісії відзначається, що він є неатестованим у зв'язку з неявкою на засідання комісії.
 2. Повторний захист дипломної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.
 3. Дипломна робота разом з відгуком керівника, рецензією і протоколом комісії про її захист у п'ятиденний термін після закінчення захисту подається в архів училища, де вона зберігається протягом п'яти років. Після закінчення 5-річного терміну дипломна робота списується у встановленому порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  А

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 

АВДІЇВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

 

    ДИПЛОМНА РОБОТА

 

 

 

 

    Тем а 1 :_______________________________________________________ ___________________________________________________.

 

Тема 2 :____________________________________________________________ ___________________________________________________________.

             

                    

 

Випускник : __________________

    

Група : ______________________

    

 Професія: 7231  слюсар з ремонту колісних  транспортних  засобів

                   7212  електрогазозварник

    

    

 Керівник дипломної роботи __________________/________________/

 

Авдіївка -  202__ р.

 

ДОДАТОК  Б

 

Розглянуто  і  схвалено   на      засіданні                                                   

методичної      комісії     викладачів    та                                                

майстрів  в/н      автослюсарного        та                                                

електрогазозварювального       профілю                                           

Протокол №  _  від  _________  202__р.

Голова  комісії ____________________

 

Прізвище,ім’я,по-батькові учня : ______________________________________________

 

Професія : 7231  слюсар з ремонту  колісних  транспортних  засобів

 

Тема :________________________________________________________________________

           ________________________________________________________________________

 

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

                                                                                                                                                 стр.

1.   Передмова_________________________________________________________           _____

2.   Організація ТО автомобілів___________________________________________           _____

2.1 Методи організації робіт______________________________________________          _____

2.2 Діагностування технічного стану автомобілів____________________________          _____

2.3 Характеристика обладнання___________________________________________          _____

3.   Організація ремонту автомобілів_______________________________________          _____

3.1 Система і види ремонту_______________________________________________         _____

3.2 Методи ремонту_____________________________________________________          _____

3.3 Поточний ремонт____________________________________________________          _____

3.4 Капітальний ремонт__________________________________________________         _____

4.   Призначення і будова_________________________________________________         _____

      ____________________________________________________________________        _____

5.   Ремонт______________________________________________________________        _____

                  ______________________________________________________________        _____

5.1 Основні несправності_________________________________________________         _____

                                           _________________________________________________         _____

5.2 Причини та методи усунення несправностей_____________________________          _____

5.3 Технологічний процес на відновлення___________________________________         _____

5.4 Порядок складання вузла ( механізму )___________________________________        _____

5.5 Контроль якості ремонту_______________________________________________       _____

6.   Організація робочого місця_____________________________________________       _____

7.   Економічна частина___________________________________________________       _____

8.   Охорона праці________________________________________________________       _____

9.   Висновок____________________________________________________________        _____

10. Література___________________________________________________________        _____

         

                                               ГРАФІЧНА  ЧАСТИНА

Лист № 1                                                                                                                       Формат А-1

Виконати креслення : технологічний процес на відновлення вузла, деталі, механізму.

 

Завдання отримав учень_______________________/____________________/

 

Керівник дипломної роботи _________________ / _____________________ /

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  Б

Розглянуто  і  схвалено   на   засіданні                                                                                                     

методичної   комісії    викладачів     та                                           

майстрів  в/н     автослюсарного      та                                          

електрогазозварювального    профілю                                          

Протокол №  _  від  _________202__р.

Голова  комісії____________________

 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові учня: __________________________________________

 

Професія : 7212  електрогазозварник

 

Тема : _______________________________________________________________

            ___________________________________________________________________________

 

 

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ  НАПИСАННЯ  ДИПЛОМНОЇ  РОБОТИ

                                                                                                                                                  Стр.

 

                                                                                                                                                     

1.   Передмова__________________________________________________________          _____

2.   Класифікація зварних швів і з’єднань___________________________________           _____

2.1 Види зварних з’єднань________________________________________________          _____

2.2 Класифікація зварних швів____________________________________________           _____

3.   Характеристика обладнання, яке використовується________________________          _____

3.1 Робота та схема обладнання____________________________________________          _____

3.2 Вибір присадочного матеріалу( флюсів )_________________________________           _____

4.   Технологічний процес_________________________________________________          _____

5.   Контроль якості______________________________________________________           _____

6.   Організація робочого місця_____________________________________________          _____

7.   Економічна частина___________________________________________________          _____

8.   Безпека праці_________________________________________________________         _____

9.   Висновок____________________________________________________________          _____

10. Література___________________________________________________________          _____

 

 

ГРАФІЧНА  ЧАСТИНА

 

   Лист № 1                                                                                                            Формат А-1

 

   Виконати креслення : технологічний процес зварювання ( різання ), обладнання.

 

   Завдання отримав учень___________________/ __________________________/

 

   Керівник дипломної роботи______________ / __________________________ /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень